Záruka

Tato omezená pětiletá záruka se vztahuje na všechny produkty společnosti Yakima Australia Pty Ltd, *pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je platná pouze pro původního maloobchodního kupujícího a končí, pokud původní kupující produkt prodá nebo jej jinak převede na jinou osobu.

S výhradou kontroly produktu společností Yakima odstraní společnost Yakima vady materiálu a/nebo zpracování opravou nebo výměnou vadného výrobku podle uvážení Yakima, a to bez poplatku za díly nebo práci, s výhradou omezení a vyloučení popsaných v této záruce. Společnost Yakima se může podle svého uvážení rozhodnout neopravit nebo nevyměnit vadný produkt. V takovém případě dá Yakima původnímu maloobchodnímu kupujícímu podle uvážení společnosti Yakima na výběr buď vrácení peněz ve výši kupní ceny zaplacené za produkt, nebo kredit k použití na nákup nových produktů Yakima nebo komponentů nosiče.

Dle této záruky můžete vznést nárok, pouze pokud je požadován záruční servis a je předložen produkt Yakima spolu s původní fakturou nebo účtenkou či jiným dokladem.

Tato záruka se nevztahuje na problémy způsobené běžným opotřebením (mimo jiné včetně poškrábání, promáčklin, trhlin nebo estetické oxidace povrchů nebo přirozeného opotřebení barev a materiálů v průběhu delší doby a používání), při komerčním použití, nezákonném provozu vozidla, poškození v důsledku nesprávně zajištěného nákladu, u nehod, poruch vozidla, na které byl produkt Yakima instalován, nebo u úprav či oprav neprováděných nebo nepovolených společností Yakima. Tato záruka se navíc nevztahuje na problémy vyplývající z okolností mimo kontrolu společnosti Yakima, mimo jiné včetně krádeže, nesprávného použití, přetížení nebo pochybení při sestavení, montáži nebo používání produktu dle písemných pokynů společnosti Yakima nebo pokynů, které jsou součástí produktu nebo jsou zpřístupněny původnímu maloobchodnímu kupujícímu. Společnost Yakima nepokrývá náklady na údržbu, demontáž nebo montáž produktu Yakima.

Společnost Yakima nepokrývá škody způsobené bleskem, vodou, ohněm, vyšší mocí, válkou, nepokoji nebo jinými příčinami, které jsou mimo kontrolu společnosti Yakima.

Tento produkt Yakima se nepovažuje za vadný z hlediska materiálu ani zpracování, pokud vyžaduje přizpůsobení, aby splňoval národní nebo místní technické či bezpečnostní požadavky, které platí v zemi mimo zemi prodeje.

Pokud je vyžadován záruční servis, měli byste produkt Yakima vrátit prodejci, od kterého byl zakoupen, nebo kterémukoli (jinému) schválenému prodejci Yakima.

Prodejce Yakima poskytne původnímu maloobchodnímu kupujícímu pokyny, jak postupovat. Pokud původní maloobchodní kupující není schopen prodejce Yakima kontaktovat nebo prodejce není schopen závadu odstranit, měl by se původní maloobchodní kupující obrátit na autorizovaného distributora v dané zemi.

Aby bylo možné v rámci této záruky obdržet jakékoli opravné prostředky (buď od prodejce Yakima, nebo přímo od společnosti Yakima), je striktně vyžadován doklad o koupi ve formě originální nákupní faktury nebo účtenky. Záruka se vztahuje na všechny výrobky vyrobené po 1. lednu 2006, *pokud není uvedeno jinak.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva koncového uživatele v souladu s platnými národními právními předpisy uplatňovaná vůči uznávanému prodejci Yakima dle kupní smlouvy, nebo jakýmkoli jiným způsobem. Není-li ve vnitrostátních právních předpisech stanoveno jinak, jsou práva koncového uživatele omezena na práva udělená na základě této záruky. Společnost Yakima, společnosti skupiny a její distributoři (včetně uznávaných maloobchodních prodejců Yakima) nenesou odpovědnost za nepřímé či následné škody.